[aws] aws cli를 설치하는

aws cli를 어떻게 설치합니까

테스트 환경

$ lsb_release -d
Description:    Ubuntu 22.04.1 LTS

** AWS CLI v2는 v1에 비해 더 많은 기능과 보안 및 성능이 향상된 새로운 버전입니다.

AWS CLI(AWS CLI v1) 설치

적절한 저장소 업데이트

sudo apt-get update

pip 설치(Python 패키지 관리자)

sudo apt-get install -y python3-pip
pip3 --version
$ pip3 --version
pip 22.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.10)

AWS CLI 설치

sudo pip3 install awscli

AWS CLI 버전 확인

aws --version
$ aws --version
aws-cli/1.27.73 Python/3.10.6 Linux/5.15.0-1028-aws botocore/1.29.73

최신 버전의 AWS CLI(AWS CLI v2)를 설치하려면

AWS CLI v2 패키지 다운로드

curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"

압축을 푼 패키지 설치

apt-get install -y unzip

패키지 압축 해제

unzip awscliv2.zip

AWS CLI 설치

sudo ./aws/install
$ sudo ./aws/install
You can now run: /usr/local/bin/aws --version

AWS CLI 버전 확인

/usr/local/bin/aws --version
$ /usr/local/bin/aws --version
aws-cli/2.10.0 Python/3.9.11 Linux/5.15.0-1028-aws exe/x86_64.ubuntu.22 prompt/off